مانور شرکت فولادسازان جم

video

مانور شرکت شیمی درسلف

video

مانور شرکت بستنی میهن

video

بازدید و ارزیابی ریسک شرکت رنگ محار سازان آریا

اطفا حریق خودرو

سازمان آتش نشانی

مانور و ارزیابی ریسک شرکت فولاد غرب آسیا

پتروشیمی شیمی درسلف

همچنین شما می توانید عکس ها و ویدیو های دیگر را در صفحه اینستاگرام ایمن صنعت آیندگان مشاهده کنید.

Instagram